Stichting Vrienden van

Stichting vrienden van

Formele naam                  Stichting Vrienden van Choral Voices (SVvCV)

p/a Oer de Feart 186, 8502 CR JOURE

KVK-nummer                    63917467

Fiscaal nummer                8554.52.547

Bankrekening                   NL22 ABNA 0423 1850 71

Website                              www.choralvoices.nl

Facebook                            www.facebook.com/Choral-Voices

Bestuur                               Dhr. M. van Veen, voorzitter

Mw. H. Monsma – Bootsma, secretaris

Dhr. J.C. Kuitert, penningmeester

Mw. I. Bakker

Bestuursbeloning            geen / onbezoldigd

 

Formele doelstelling     “Voor een zo breed mogelijk publiek kwalitatief hoogstaande koormuziek, met name Engelse, te verzorgen, in het bijzonder door Choral Voices uit Groningen, alsmede het geven van opdracht tot, dan wel het verlenen van medewerking aan educatieve workshops, lezingen over de Engelse koortraditie en studiereizen

Beleidsplan

Stichting Vrienden van Choral Voices is voortgekomen uit een projectgroep van Choral Voices, die zich tot bezighoudt met het organiseren van concerten en workshops. De overgang naar een stichtingsvorm heeft op 14 augustus 2015 plaatsgevonden.

Beleid

Het beleid van de stichting is door middel van het bijeenbrengen van geselecteerde amateurzangers en –zangeressen, zoveel mogelijk uit de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe, al dan niet in samenwerking met orgel en/of (symfonische) orkesten werken ten uitvoer te brengen. Een bijzondere samenwerking is er met Choral Voices uit Groningen. De nadruk van de werken ligt binnen de kaders van de Engelse koortraditie en zullen ten uitvoer gebracht worden tijdens Evensongs en concerten. De uitvoering kan plaatsvinden in de vorm van concerten, Evensongs, workshops en lezingen. Daarnaast worden studiereizen naar Engelse koorscholen en Kathedralen georganiseerd.

Stichting Vrienden van Choral Voices (SVvCV) beweegt zich op het grensgebied van professionele en niet-professionele (lees: betaalde en niet betaalde) kunstbeoefening. De zangers zijn maar streng geselecteerde amateurs. SVvCV biedt een professionele setting voor uitstekende amateurzangers om op niveau samen te werken met professionele musici. “Het beste van twee werelden” is hier zeker van toepassing. Ondanks het grote aantal koren is de top van de Nederlandse korenwereld erg smal in vergelijking met de brede basis van actieve koorzangers. Hierdoor vinden uitvoeringen van kwalitatief hoog niveau maar weinig plaats. SVvCV richt zich op het bevorderen van uitvoeringen waarbij Engelse koormuziek centraal staat alsmede het (financieel) ondersteunen van koren bij de voorbereiding en totstandkoming daarvan.

 

Activiteiten

SVvCV (mmv de projectgroep concerten) heeft de afgelopen jaren een groot aantal mijlpalen bereikt, te weten:

  • Televisieoptredens bij Nederland Zingt (EO) en Nederland zingt steeds beter (EO).
  • Concerten in onder andere Koepelkerk Bussum, Nicolaaskerk Amsterdam, Laurenskerk Rotterdam, Martinikerk Groningen, Nieuwe Kerk Groningen en A-Kerk Groningen.
  • Studiereizen naar Chester (UK, 2007), Bristol (UK, 2010), Liverpool (UK, 2013) en York (UK, 2015), Worcester (UK, 2018)
  • Workshop /scratch “Engelse Koortraditie” (2016)
  • Orgelgala (besloten) in Martinikerk (2016, 2017 en 2018)

Geplande activiteiten 2019 en 2020 (in ontwikkeling en onder voorbehoud):

  • Studieweekend Groningen (2019)
  • Studiereis Londen (2019)
  • Orgelgala (besloten, 2019)
  • Kerstconcert, 2019
  • Workshop / scratch met concert (2020)

 

Financiën

Stichting Vrienden van Choral Voices, beoogt zelf geen winst en zal derhalve nagenoeg geen eigen vermogen aanhouden. De vermogens die ontstaan zullen bestemmingsreserves zijn die de noodzakelijk zijn om de doelstelling te kunnen realiseren. Een beperkt eigen vermogen kan worden aangehouden voor de dekking van algemene kosten die nodig zijn om de stichting in stand te houden.

Jaaroverzicht 2018
Balans per 31 december 2018
Activa 2018 2017 Passiva 2018 2017
Vorderingen Eigen vermogen
Debiteuren       12.317       12.702 Bestemmingsreserve       12.252       10.971
Reservering Studiereis 2018             –        2.056
Reservering Studiereis 2019        1.638             –
Liquide middelen        1.572        1.281
Kortlopende schulden
Crediteuren             –           956
Totaal activa       13.889       13.983 Totaal passiva       13.889       13.983
Winst-en-verliesrekening
2018 2017
Opbrengsten
Projectopbrengsten concerten       12.317       20.015
Workshops             –             –
Giften / subsidies             60        1.600
      12.377       21.615
Kosten
Projectkosten concerten       10.549       20.013
Studiereis           419             –
Workshops             –             –
Algemene kosten           128           127
      11.096       20.140
Resultaat        1.282        1.475

Uitleg Fiscale voordelen (ANBI)

Omdat Stichting Vrienden van Choral Voices de creatie van kunst en cultuur stimuleert, zijn we door de Belastingdienst aangemerkt als Culturele ANBI: ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Dit brengt tot en met 2018 belastingvoordeel met zich mee voor onze donateurs.

Donaties via Stichting Stichting Vrienden van Choral Voices kunnen belastingvoordeel opleveren voor bedrijven én particulieren. Donaties die binnen bepaalde regels vallen mag je namelijk aftrekken van het bedrag waarover je inkomsten- of vennootschapsbelasting betaalt. Geven aan de kunst wordt op deze manier wel erg aantrekkelijk!

Op welke donaties is dit voordeel van toepassing?

Het belastingvoordeel geldt alleen voor donaties waar géén of slechts een symbolische tegenprestatie tegenover staat (dit wordt ook wel een gift genoemd). In andere gevallen, wanneer er dus een grotere tegenprestatie wordt geboden, is er sprake van verkoop of sponsoring. Het is ook mogelijk om een donatie te doen die deels bestaat uit een gift en deels uit verkoop.

Particulieren

Giften kunnen worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Voor particulieren geldt dat je je gift 1,25 keer mag aftrekken van het bedrag waarover je belasting moet betalen. Bij een gift van € 100 is dat dus € 125.

Er bestaat een onder- en bovengrens voor eenmalige giften. Uitsluitend het deel van je totale giften dat méér is dan 1% van je drempelinkomen (met een minimum van € 60), komt in aanmerking voor belastingaftrek. Het maximum is vastgesteld op 10% van je drempelinkomen. Je drempelinkomen is het totaal van inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3 zonder persoonsgebonden aftrek.

Voor giften aan een Culturele ANBI (zoals Stichting Vrienden van Choral Voices) wordt dit verhoogd met het bedrag van de verhoging (de extra 25%) met een maximum van € 1.250. De extra aftrek per jaar is dus maximaal 10% van je drempelinkomen + €1.250.

Verschillende belastingschalen maken het nog aantrekkelijker om te geven aan culturele instellingen:

Bij 33% inkomstenbelasting is het belastingvoordeel 41,25%. Een gift van € 100 kost dan € 58,75. Bij 42% inkomstenbelasting is het belastingvoordeel 52,5%. Een gift van € 100 kost dan € 47,50. Bij 52% inkomstenbelasting is het belastingvoordeel 65%. Een gift van € 100 kost dan slechts € 35.

Meer informatie vind je op de website van de Belastingdienst.

Bedrijven

Voor bedrijven die vennootschapsbelasting betalen geldt dat een gift 1,5 keer in aftrek mag worden gebracht. Bij een gift van € 1.000 kan dus € 1.500 worden afgetrokken. Er is aan giften met een aftrekbaarheid van 150% een maximum gebonden van € 5000 per jaar. Er kan dus maximaal € 2500 extra van het bedrag voor vennootschapsbelasting worden afgetrokken. Giften boven dit bedrag kunnen worden opgevoerd als zakelijke kosten. Ook bedrijven die geen vennootschapsbelasting hoeven af te dragen, kunnen daar gebruik van maken. Sinds 2012 mag dit zelfs 50% van de fiscale winst zijn, met een maximum van € 100.000. Bedrijven moeten hiervoor dan wel een factuur ontvangen van Stichting Stichting Vrienden van Choral Voices.

Verschillende belastingschalen maken het aantrekkelijker voor bedrijven om te geven aan culturele instellingen:

Bij 20% vennootschapsbelasting is het belastingvoordeel 30%. Een gift van € 1000 kost dan maar € 700. Bij 25% vennootschapsbelasting is het belastingvoordeel 37,5%. Een gift van € 1000 kost dan maar € 625.

Wanneer er sprake is van naams- of logovermelding is er geen sprake van een gift, maar van sponsoring. Deze sponsoring kan worden opgevoerd als zakelijke kosten maar valt niet onder de extra aftrek voor culturele ANBI’s.